Levélszekrény (jogi háttér)Tisztelt látogató, a Postatörvény Kormányrendeletét ismertetjük az alábbiakban.

 

 

Sk Kft.Az alábbiakban ismertetett rendelettel reméljük, hogy segíteni tudunk tisztelt látogatóinknak, hogy megismerhessék a levélszekrényekre érvényes aktuális kormányrendeletet. 
A Kormányrendelet a Postatörvény végrehajtási utasítása. A rendelet tartalmazza az előírásokat: a levélszekrény elhelyezéséről az Önök területén, a falraszerelés pozícióját, a bedobó nyílást.
Ha újdonsággal szolgáltunk, ha tudtunk segíteni, az örömünkre szolgál.Tekintse meg levélszekrény-termékeinket is.

 

Kormány 79/2004. (IV.19.) Korm. rendelete a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről

 

IV. FEJEZET
A POSTAI KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

Levélszekrénybe történő kézbesítés
14. §

 

(1) A postai szolgáltató a nem könyvelt küldeményeket, valamint a levélszekrénybe nem kézbesíthető postai küldemények érkezéséről szóló értesítést a felek eltérő megállapodásának hiányában a címhelyen, levélszekrénybe kézbesíti.

 

(2) Amennyiben a postai küldemény címe nem tartalmazza teljes körűen a címadatokat, és a címhelyen több, azonos névvel felszerelt levélszekrény van, a küldeményt vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladónak való visszaküldés nem lehetséges, a postai szolgáltató a Pt. 16. §-a (8) bekezdésének megfelelően jár el.

 

(3) Ajánlott különszolgáltatással feladott küldemény akkor kézbesíthető levélszekrény útján, ha a címzettnek, illetve meghatalmazottjának, helyettes átvevőjének történő személyes kézbesítési kísérlet eredménytelen volt, és a címhelyen a 15. §-ban foglaltaknak megfelelő levélszekrény található.

 

15. §

 

(1) A levélszekrényt a címzettnek vagy megbízottjának
a) kertes ház esetén a telek - cím szerinti bejáratánál,
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de címhelyenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény),
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, (a portaszolgálatnál),
d) egyéb esetben a címhely ajtaján
kell felszerelni úgy, hogy a postai szolgáltató (a kézbesítő) ahhoz biztonságosan hozzáférhessen.

 

(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott esetekben a
levélszekrényeket névvel, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel kell ellátni.

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően elhelyezett és megjelölt levélszekrény hiánya a felszólítás alkalmazásának a (4) bekezdésben foglalt esetét kivéve nem mentesíti a postai szolgáltatót az alól, hogy a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségének a teljesítését személyes kézbesítéssel megkísérelje. Ennek sikertelensége esetén a küldemény - a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető.

 

(4) Ha a címzettnek nincs az (1), illetve a (2) bekezdésben foglaltnak megfelelően elhelyezett és megjelölt levélszekrénye, a postai szolgáltató 30 napos határidő kitűzésével, igazolhatóan felszólíthatja a címzettet megfelelő levélszekrény felszerelésére. A postai szolgáltató felhívja a címzett figyelmét arra, hogy amennyiben ezt elmulasztja, a postai szolgáltató a levélszekrénybe kézbesítendő postai küldemények kézbesítését mindaddig nem kísérli meg, amíg a címzettől értesítést nem kap arról, hogy a levélszekrényt felszerelte.

 

(5) A levélszekrénynek és a levélszekrény elhelyezésének a méretadatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(6) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni a támpontos kézbesítéssel ellátott területen.

 

2. számú melléklet 79/2004.(IV.19.) Korm. rendelethez
Az egyéni (lakossági) levélszekrény és a levélszekrény elhelyezésének

 

A postai szolgáltatási szerződés teljesíthetősége érdekében, az egyéni levélszekrényeknek a következő paramétereknek kell megfelelniük:
a) A bedobó nyílás minimális mérete: 30 x 230 mm.
b) A bedobó nyílás középvonalának földtől, padlószinttől mért távolsága: 700 mm és 1700 mm között (különleges esetekben legfeljebb 400 mm és 1800 mm között).
c) A levélszekrény kialakításának olyannak kell lennie, hogy alkalmas legyen az a) pont szerinti bedobó nyíláson keresztül elhelyezhető méretű postai küldemények biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére oly módon, hogy ahhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen.